Ga naar hoofdinhoud
Verlanglijst Account
Winkelmandje

Winkelmandje (0)

Geen producten in de winkelwagen.
Ga naar de shop

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities
In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
a. Stokstaart Kids Conceptstore: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Stokstaart Kids Conceptstore gevestigd aan de Weimarstraat 65a te Den Haag, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 72125977, met het e-mailadres info@stokstaartshop.nl en met het BTW-nummer NL002139663B31;
b. klant: iedere natuurlijke persoon met wie Stokstaart Kids Conceptstore een overeenkomst aangaat;
c. overeenkomst: de overeenkomst tussen de klant en Stokstaart Kids Conceptstore;
d. product: ieder op grond van de overeenkomst door Stokstaart Kids Conceptstore te leveren of geleverd goed;
e. website: de website https://www.stokstaartshop.nl

Artikel 2 Algemeen
2.1 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.
2.2 De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.3 Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Stokstaart Kids Conceptstore en de klant zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes
3.1 Op de website, in catalogi en mailings wordt getracht de afbeeldingen zo nauwgezet mogelijk overeen te laten komen met de werkelijkheid. Kennelijke typefouten worden voorbehouden.
3.2 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in euro’s inclusief BTW en exclusief verzendkosten.
3.3 Aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst
4.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
4.2 Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Stokstaart Kids Conceptstore onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang het ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden.

Artikel 5 Prijswijziging
5.1 Indien de prijzen voor de aangeboden producten stijgen na de totstandkoming van de overeenkomst, dan is de klant bevoegd de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
5.2 Prijsverhoging na de totstandkoming van de overeenkomst is toegestaan indien de prijsverhoging het gevolg is van een wettelijke regeling of bepaling.

Artikel 6 Leveringen en leveringstermijnen
6.1 De bestelde producten worden verzonden naar het door de klant opgegeven adres, totdat de klant aan Stokstaart Kids Conceptstore een nieuw adres heeft opgegeven.
6.2 De door Stokstaart Kids Conceptstore opgegeven levertijden gaan in op het moment dat de bestelling is bevestigd.
6.3 Een bijdrage in de verzendkosten wordt apart, voorafgaand aan het moment van bestellen, op de website vermeld.
6.4 Zodra de te leveren producten op de plaats van bestemming aan de klant zijn bezorgd, gaat het risico waar het deze producten betreft, over op de klant.

Artikel 7 Betaling
7.1 Betaling kan onder andere op de volgende wijzen geschieden:
a. middels Ideal;
b. middels bankoverschrijving;
c. middels Paypal;
d. middels contante betaling bij ophalen;
7.2 Indien de betaling middels bankoverschrijving geschiedt, dient de betaling van het factuurbedrag binnen 5 werkdagen na de totstandkomingsdatum te zijn voldaan, op een door Stokstaart Kids Conceptstore aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd.

Artikel 8 Ontbinding
8.1 De klant heeft het recht gedurende 14 dagen na ontvangst van het product de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden en het geleverde product alleen in zijn geheel te retourneren, mits ongebruikt en voorzien van zijn originele labels, verpakkingen, etc. Stokstaart Kids Conceptstore zal bij een dergelijke ontbinding binnen 10 werkdagen na ontvangst van het product reeds betaalde gelden restitueren.
8.2 Indien de klant de overeenkomst overeenkomstig lid 1 van dit artikel ontbindt, zijn de verzendkosten in verband met het retourneren van het product voor rekening van de klant.
8.3 Indien de klant nadat hij van Stokstaart Kids Conceptstore een ingebrekestelling heeft ontvangen en de klant binnen de daarin gestelde termijn niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan welke voortvloeien uit de overeenkomst, heeft Stokstaart Kids Conceptstore de bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden.
8.4 Voorts is Stokstaart Kids Conceptstore bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

Artikel 9 Klachtenregeling en verjaring
9.1 Stokstaart Kids Conceptstore raadt aan de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd schriftelijk inclusief foto’s te melden.
9.2 Klachten kunnen schriftelijk of per e-mail gemeld worden bij: Stokstaart Kids Conceptstore o.v.v. Klacht Weimarstraat 65, 2562 GR Den Haag e-mail:info@stokstaartshop.nl
9.3 Klachten worden door Stokstaart Kids Conceptstore binnen 15 dagen afgehandeld. Indien afhandeling van een klacht binnen de termijn van 15 dagen onverhoopt niet mogelijk is, zal de klant op de hoogte worden gesteld van de vertragingsduur.
9.4 Door Stokstaart Kids Conceptstore als ondeugdelijk erkende producten zullen door haar hetzij worden gerepareerd hetzij worden vervangen, hetzij in het aankoopbedrag worden gecrediteerd. De kosten welke gepaard gaan met het repareren dan wel vervangen van ondeugdelijke producten zijn voor rekening van Stokstaart Kids Conceptstore.
9.5 Indien de klacht niet naar tevredenheid is afgehandeld, heeft de klant de mogelijkheid tegen betaling van klachtgeld de klacht voor te leggen aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag.
9.6 De uitspraak van de Geschillencommissie Thuiswinkel is bindend voor de partijen. Indien de klant (gedeeltelijk) in het gelijk wordt gesteld, dan wordt het klachtgeld (gedeeltelijk) aan de klant terugbetaald.
9.7 Vorenstaande laat onverlet het recht om een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.
9.8 Alle aanspraken jegens Stokstaart Kids Conceptstore die niet binnen 2 jaar na hun ontstaan bij Stokstaart Kids Conceptstore zijn ingediend, vervallen door verjaring.

Artikel 10 Retourneren
10.1 Artikelen die niet naar wens zijn, kunnen binnen 14 dagen geretourneerd worden. Binnen deze termijn moeten de producten door Stokstaart zijn ontvangen. De kosten en de risico’s van het retourneren zijn voor rekening van de klant. Wil je artikel retourneren, stuur dan een mailtje naar info@stokstaartshop.nl. Vermeld hierin je naam, ordernummer, productnaam en de reden van retourneren.
10.2 Voorwaarden retourneren/ruilen
– Het artikel is ongedragen, ongewassen en/of onbeschadigd.
– Het artikel bevindt zich in de originele verpakking met aangehecht prijskaartje.
10.3 De artikelen kun je sturen naar: Stokstaart Kids Conceptstore, Weimarstraat 65, 2562 GR Den Haag Als wij het artikel hebben ontvangen, betalen wij het betaalde bedrag binnen 14 dagen terug. Is je order gratis verzonden maar is de waarde van de gehouden items onder de €75,- (gratis verzenden), dan zullen wij achteraf nog €4,95 verzendkosten in rekening brengen.
10.4 Het door u betaalde bedrag (met eventuele verrekening van de verzendkosten) wordt binnen 10 werkdagen door Stokstaart Kids Conceptstore teruggestort op het opgegeven rekeningnummer waarmee de betaling geschiedde.

Artikel 11 Overmacht
In geval van overmacht is Stokstaart Kids Conceptstore niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij de klant ontstane schade, behoudens en voor zover Stokstaart Kids Conceptstore als gevolg van de overmachtsituatie een voordeel heeft gehad dat zij bij correcte nakoming niet zou hebben gehad.

Artikel 12 Geheimhouding
12.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn.
12.2 Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak, Stokstaart Kids Conceptstore gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Stokstaart Kids Conceptstore zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Stokstaart Kids Conceptstore niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de klant niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 13 Intellectuele eigendomsrechten
13.1 De klant dient alle intellectuele eigendomsrechten welke rusten op de door Stokstaart Kids Conceptstore geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
13.2 Zonder voorafgaande schriftelijke of elektronische toestemming van Stokstaart Kids Conceptstore, mag de klant geen informatie, teksten, logos, merken, handelsnamen en afbeeldingen die hij via de website heeft verkregen, kopiëren, doorsturen, verspreiden, reproduceren of publiceren.

Artikel 14 Beveiliging en internet
Stokstaart Kids Conceptstore zal passende beveiligingsmaatregelen nemen om de website te beschermen tegen de risico’s van onbevoegde toegang tot of wijziging, vernietiging of verlies van de door de klant via de website ingevoerde gegevens, maar Stokstaart Kids Conceptstore kan ter zake geen garantie geven.

Artikel 15 Slotbepalingen
15.1 Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst, tenzij de klant na het sluiten van de overeenkomst de gelding van een herziene versie van de algemene voorwaarden heeft aanvaard.
15.2 Partijen zullen eerst een beroep op de Geschillencommissie Thuiswinkel dan wel op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
15.3 Indien er sprake is van een geschil en Stokstaart Kids Conceptstore aan de klant te kennen heeft gegeven van de in artikel 9 van deze algemene voorwaarden genoemde bindende adviesprocedure gebruik wenst te maken, dan heeft de klant 2 maanden na deze kennisgeving de bevoegdheid het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.
15.4 Op elke overeenkomst tussen Stokstaart Kids Conceptstore en de klant is Nederlands recht van toepassing.

Laatste wijziging voorwaarden 01-01-2021